Päevakava

Eurogümnaasiumi päevakava

Kinnitatud direktori 31.08.2023 käskkirjaga nr 1-2/5

Üldsätted

1. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
1.2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

Koolihoonete lahtiolekuajad:
2.1. Peahoone (Vilde tee 72) on avatud tööpäeviti kell 7.30–16.30, laupäeval ja pühapäeval suletud.
2.2. Lasnamäe filiaali päevakava tegevused toimuvad renditud ruumides aadressil Punane 69 tööpäeviti kell 8.45 –15.30.
3. Tunniplaan
3.1. Tunniplaan kajastab õppetegevust ning osaliselt kooli õppekava toetavaid õppekavaväliseid tegevusi. Viimased lisatakse tunniplaani juhul, kui tegevus hõlmab erinevate klasside õpilasi või enamust klassi õpilastest eesmärgiga toetada õpilaste päeva ajalist planeerimist. Tunniplaan koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega (PGS §25 (2)).
3.2. Tunniplaani lisatud kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused markeeritakse tunniplaanis nähtavaks.
3.3. Kehtiv tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehelt.
3.4. Kehtivas tunniplaanis võib tulla jooksvalt muudatusi. Vastav info edastatakse klassijuhataja, e-kooli vahendusel.

Õppetundide ja vahetundide ajad
4.1. Õppetunnid algavad reeglina kell 9.00 ja toimuvad tunniplaani alusel.
4.2. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutit.
4.3. Vahetundide ajad on järgmised:

      0. 08.50-9.00

      1.  9.45-9.55

      3. 10.40-10.55

      4. 11.40-12.00

      5. 12.45-12.55

      6. 13.40-13.50

      7. 14.35-14.45

      8. 15.30-15.40

4.4 Tundide ajad on järgmised:

      0 tund 8.05 – 8.50

      1 tund 9.00 – 9.45

      2 tund 9.55 – 10.40

      3 tund 10.55 – 11.40

      4 tund 12.00 – 12.45

      5 tund 12.55 – 13.40

      6 tund 13.50 – 14.35

      7 tund 14.45 – 15.30

      8 tund 15.40 – 16.25

 

4.5 Söögivahetundide korraldus Mustamaäe filiaalis (Vilde 72)

1.-3. klassi söögivahetund pärast 1. tundi.

4.-8. klassi söögivahetund pärast 2.tundi.

9.-10. klassi söögivahetund pärast 3.tundi.

11.-12. klassi söögivahetund pärast 4. tundi.

4.6. Söögivahetundide korraldus Lasnamäe filiaalis (Punane 69)

1.-3. klassi söögivahetund pärast 2. tundi

4.-6. klassi söögivahetund pärast 3. tundi

 

4.7. Iga õppeperioodi täpsustatud tundide ajad ja söögivahetundide korraldus on avalikustatud kooli veebilehel.

Kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused
5.1. Kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused on osalemine klassijuhatajatunnis, aine- ja huviringides, konsultatsioonides, arenguvestlustel, õpilaskoosolekutel, klassi- ja kooliüritustel jne.
5.2. Lasnamäe filiaali 1.-4. klasside õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös.

5.3. Pikapäevarühm töötab kell 12.45-15.30.
5.4. Kooli õppekava toetavaid õppekavavälised tegevused lõpevad põhikooli õpilastele hiljemalt kell 15.00 ja gümnaasiumi õpilastele hiljemalt kell 16.30.

Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.

5.5 Konsultatsioonid toimuvad eelneval kokkuleppel õpetajaga. Konsultatsioonide aegadega võib tutvuda kooli kodulehel.
5.6. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused, olümpiaadid jne, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

6.Ruumide kasutus
6.1. Ruumide kasutust reguleeritakse tunniplaani kaudu.

6.2 Õpilane saab loa kasutada tasuta kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks juhtkonnalt eelneval kokkuleppel ruumi eest vastutava õpetajaga.
6.3. Ruumide kasutamisel tuleb lähtuda ruumide kasutamiseks kehtestatud kordi, mis on kättesaadavad kooli veebilehel.

 

 

Pikapäevarühma töökorraldus (2023/2024. õa)

alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 38

 

  1. Pikapäevarühma töö algus sõltub tunniplaanist ja tegutseb aadressil Punane 69 kell 12.45-15.30.
  2. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) soovi alusel.
  3. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja/õpetaja abi loal

lapsevanema koos või, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

  1. Pikapäevarühm ja toitlustamine PPR-s on tasuline. Toitlustamise teenuse osutajaks on Tondiraba Huvikoolis asuv kohvik.
  2. Lõunaaeg: 13.40 – 13.50
  3. Õpetajad pikapäevarühmas on S.Mjakošina, L. šipovskih, E. Svertšuk, Merle Veesalu, T.Rannaeere, J. Tkachenko.
  4. Pikapäevarühm asub ruumis 216.
  5. Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor. Ajad koduste õpiülesannete täitmiseks ja puhkuseks vabas õhus sõltuvad ilmast ja tegevust reguleerib õpetaja.