Meist

Meie kooli teavad paljud kui gümnaasiumi „Poliloog“, mis alustas oma tegevust 1. septembril 1994. aastal. 2006. aastal sai kool nüüdisaegse nime – Eurogümnaasium.

Eurogümnaasiumis on klassikalised haridustraditsioonid läbi põimunud kaasaegsete haridustehnoloogiatega. Me pakume kõrgetasemelist varakult alustatud inglise ja saksa keele õppimise võimalust ning  ka õpet individuaalprogrammide järgi.

Kooli missioon on töötada kõigi õpilastega, seal hulgas aidates kaasa nende hariduslike ja kasvatuslike puudujääkide likvideerimisele. Me püüame leida õige lähenemistee igale õppurile arvestades tema võimeid ja sellest lähtuvalt maksimaalselt motiveerida õppimist. Oleme seisukohal, et igaühel on oma, temale ainulaadne anne.Õpetamise eesmärk on innustada ja arendada seda annet enne kui see kustub. Iga ühiskond vajab andekaid inimesi ja kooli ülesanne on õigeaegselt seda märgata, toetada ja arendada lapse võimeid. Loomingulist isiksust, kes on võimeline analüütiliseks, produktiivseks ja iseseisvaks tööks ning mittetraditsiooniliste otsuste vastuvõtmiseks tulevikuühiskonnas, võib kasvatada ja kujundada siis, kui arvestatakse usalduse, austuse ja koostöö pedagoogilisi printsiipe.

Eurogümnaasiumil kui eraharidusasutusel on loodud võimalused loominguliste eelduste ja võimetearendamiseks andekatele ja eriti kiire arenguga õpilastele. Seda võimaldavad klasside jagamine väikesteks gruppideks kõikidel kooliastmetel (õppimine eri tasemetel), ka rakendatavad kommunikatiivsed ja projekt-metoodikad.

Eurogümnaasiumis on ette valmistatud ja edukalt kasutusel paindlik õppesüsteem (ACSEL programm), mis on orienteeritud iga õpilase individuaalsele õppimistempole. See uuenduslik  skeem on Eurogümnaasiumi know-how, mis võimaldab igal õpilasel valida just temale sobiva

ajakasutuseriikliku õppekava läbimiseks.Õppeprotsessi planeerimise metoodika, selle organiseerimine ja õpistrateegiate korrigeerimine tugineb õpetajate ja lastevanemate ühistööle.

Kuid peamisteks oma õppimise kujundajateks on ikka õpilased ise. Näiteks, 4. klassi õpilane võib kiiremini edasi liikuda teatud kindlates ainetes: tema teadmised ajaloost võivad vastata 5. klassi kompetentsile, matemaatikas saab ta väga hästi hakkama 6. klassi tööga. Seega jääb tal vaba aega ja energiat tegelemiseks spordiga, loominguga, suhtlemisega ja oma huviringi laiendamisega.

Üks ACSEL süsteemi väljundeid on võimalus 11.-12. klassi gümnaasiumi õppekava läbida ühe õppeaastaga. Vastuvõtt sellisesse „ajaliselt nihutatud“ klassi on olnud traditsiooniliselt suur. Kuid õppimine sellises klassis on raske, kui õpilane tuleb Eurogümnaasiumisse tavalisest koolist. Niisugust koormust ei talu igaüks ja võib tekkida olukord riskida madalate eksamipallidega. Nimetatud probleemi pole aga õpilastel, kes on õppinud Eurogümnaasiumi alg- ja põhikoolisACSEL süsteemi järgi (vanemate sooviavalduse alusel) ja võidavad seega ajas: õppematerjal on neil osaliselt juba varem eelmistes klassides läbitud. Riikliku õppekava omandamine 11.-12. klassis ühe õppeaastaga annab õpilasele võimaluse realiseerida oma individuaalset hariduslikku trajektoori ja annab lisaaega ettevalmistusteks kõrgkooli astumiseks.

Me tunneme uhkust meie kogemustega õpetajate üle, kes kannavad hoolt õpetamise kõrge taseme eest. Eurogümnaasiumi õpetajate hulgas on käibivate õpikute, mille järgi töötavad kõik vene õppekeelega koolide õpilased Eestis, autorid Anne Nahkur ja Sergei Mitjurjov. Meie õpetajad teavad nimepidi iga õpilast ja on õpilastele autoriteetideks.

Veel üks tähtis ülesanne, millega me hästi oleme hakkama saanud, on õpilastele koolis loodud
psühholoogiline kliima ja olmeline mugavus. Eurogümnaasiumi hoone on täielikult rekonstrueeritud ja kooskõlla viidud nüüdisaegsete nõuetega. Loomisel on kommunikatiivse tehnoloogia süsteem.

Eelmistel aastatel on Eurogümnaasiumi lõpetanud ca 500 õpilast. Igal aastal on nende hulgas medaliste, konkursside ja olümpiaadide osavõtjaid. Eurogümnaasiumi lõpetajad jätkavad oma haridusteed nii Eesti kõrgkoolides (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Euroakadeemia, EBS) kui ka välismaal – Saksamaal, Itaalias, Taanis, Suurbritannias, Venemaal.

Me loodame, et meie lõpetajatest saavad  haritud, korralikud, enesekindlad inimesed, kes  iseseisvalt teevad oma elutee valiku, püstitavad eesmärgid ja on valmis nende saavutamiseks töötama.