EG ACCEL

Õppimine  Individuaalõppekava alusel

Alus: PGS § 18.

Kaasaegne haridus on suunatud inimese isiksuse arengule, tema võimaluste ning annete avamisele, eneseteadvuse ja –teostuse kinnistumisele.

Intensiivõppe idee ja individuaalsete õppeprogrammide kasutamine lubab ellu viia isiksusele orienteeritud õppe- ja kasvatussüsteeme.

Õppe keskmeks on õpilane ise, tema motiivid, eesmärgid ja kordumatu psühholoogiline panus ehk õpilane kui isiksus.

Vanemate klasside õpilaste intensiiv- (kiirendatud) õpe individuaalprogrammide koostamise abil aktiviseerib isiksuse varuvõimalused, mis avalduvad kõrge motivatsiooni olemasolul.

Sihtgrupid:

 • X-XII klasside õpilased, kes soovivad omandada gümnaasiumi õppekava kahe õppeaastaga;
 • Erinevatel õppetasanditel enamarenenud õpilased

Oluline osa on õppevormi ja –metoodika valimisel lapsevanematel, gümnaasium täidab siinkohal omamoodi sotsiaalset tellimust, teostades õppeprotsessi õpilaste grupile intensiiv- (kiirendatud) õppena.

 1. 1. Õppeprotsessi sisu

Õppeprotsessi sisu aluseks on riiklik õppekava ja vastavalt selle nõuetele loodud kooli õppekava.

Õppeprotsessi teostus koosneb erinevate ainete õppematerjali järk-järgulisest omandamisest ja selle etapiviisilisest tõstmisest vastavalt õppeinfo omandamise tasemele.

Õppe eesmärgid:

 • Üldine – õppekava edukas täitmine.
 • Kindel – õpilaste isiksuse areng, nende teadmishuvide aktiviseerimine ja teadmiste mahu suurendamine ilma nende omandamiseks ette nähtud aja pikendamiseta.
 • Õpilastele sel kujul pakutav õppeprotsess distsiplineerib, õpetab iseseisvalt töötama, mõtlema ning ratsionaalselt aega kasutama.

 1. 2. Tehnoloogia

Intensiivõppe pedagoogiline tehnoloogia võimaldab lahendada rea omavahel seotud probleeme:

 1. 1. Ajajaotuse optimeerimine haridusprotsessis;
 2. 2. Õpilaste teadlik suhtumine õppeprotsessi ja nende huvitatus õppetulemustest;
 3. 3. Gümnaasiumiõpilaste ealised iseärasused, oma elu aktiivne planeerimine ja soov lõpetada õpingud kiiremini;
 4. 4. Õppimine välismaal, millega kohandumiseks ja võõrkeele täiendõppeks võidetakse aasta.

Kasutatava tehnoloogia tunnused:

– Riikliku õppekavaga ette nähtud gümnaasiumi ainetundide jaotus tavapärase kolme asemel kahele õppeaastale. – Ettejõudnud arenguga õpilastele koostatakse individuaalne õppekava, mis koosneb üldosast (vanusele vastava klassi õppekava) ning eri ainete kiirendatud õppekavast (vanemate klasside õppekava). Pedagoogiliste toimingute ja kommunikatsiooni ahel on üles ehitatud vastavalt püstitatud eesmärkidele konkreetse oodatava tulemuse kujul.
– Gümnaasiumi tavaõppekavaga kooskõlastamiseks on välja töötatud eraldiseisvate kursuste individuaalse läbimise süsteem. Tehnoloogia näeb ette õpetaja ja õpilase vastastikust koostööd (kokkuleppe alusel), arvestades individualisatsiooni ja diferentseerimise põhimõtteid, inim- ja tehniliste võimaluste optimaalset täideviimist ja dialoogi vormis suhtlemist.
– Õppekava täitmise kontrollimiseks kasutatakse monitooringut ja diagnostikat, mis sisaldavad kriteeriume, näitajaid ja vahendeid tegevuse tulemuslikkuse mõõtmiseks.
– Pedagoogilise tehnoloogia elemente kasutavad kõik õpetajad, tagamaks plaanitud eesmärkide (haridusstandardi) saavutamist kõikide intensiivõppel olevate õpilaste poolt.