Hindamine

HINDAMINE KORRALDUS

HINDAMISE KORRALDUS (sätestatakse ka iseseisva dokumendina)

Õppimine on elukestev protsess, mille teadvustatus ning eesmärgistatus sõltub õppija east ja individuaalsest eripärast. Õppimine toimub mängu ja matkimise, vaatluse ja mõtestamise, elamuse ja kogemuse, harjutamise ja katsetamise, meeldejätmise ja loomise kaudu. Elukestva õppimise kui elustiili kujundamiseks on oluline õppija sisemine motivatsioon.

Õppe- ja kasvatusprotsess on eesmärgistatud; arusaamisega õppimine ja seda suunav, nõustav, analüüsiv ning hindav õpetamine ja kasvatamine nende tegevuste vastastikustes seostes.

Õpilased võtavad võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, kavandamisest ja hindamisest.

Õppimine võib toimuda reaalses või virtuaalses keskkonnas (kasutusel olevate e-õppe keskkondade kaudu, nt Google Meet, Google Classroom, ZOOM keskkond, Opiq keskkond, EIS, e-õppe õpikeskkonna e-kursused).

Õppe- ja kasvatusprotsessi käigus õpivad õpilased:

 • olemasolevaid teadmisi ja oskusi kasutama, seoseid nägema;
 • küsima, teada saama, uusi teadmisi ja oskusi omandama;
 • tegutsema; oma intellekti, fantaasiat, emotsioone kasutama; looma, konstrueerima, katsetama;
 • ennast arendama, õppimist õppima;
 • õppima üksi või koos teistega, jälgides ja hinnates enda ja kaaslaste tegevust;
 • probleeme lahendama, valikuid tegema, otsustama väidete õigsuse üle, vaidlema, argumenteerima, kaitsma oma seisukohti;
 • oma mõttetegevust ja õppimist jälgima ja juhtima.

Õpitulemuste hindamine on osa õppe- ja kasvatusprotsessist. Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutatust, teadmiste ja oskuste omandatust. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

Hindamise põhieesmärgid on:

 • motiveerida õpilasi sihikindlalt õppima;
 • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist;
 • suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja arengu toetamisel;
 • anda õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale) teavet õpilase õpiedukusest.

Eurogümnaasiumi õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordamajätmise alused, tingimused ja korra kinnitab kooli direktor.