Nõuded referaadi vormistamisele

Referaadi vormistamise nõuded

  1. Referaadi struktuur:

1) Tiitelleht

2) Sisukord

3) Põhiosa peatükkidena ja vajadusel alapeatükkidena

4) Kokkuvõte

5) Kasutatud kirjandus

6) Lisad

  1. Referaadi vormistamine:

1) Kirjasuurus 12 punkti;

2) Reasamm 1,5 punkti;

3) Kirjastiil Times New Roman;

4) Teksti joondus on rööpjoondus (sirged servad);

5) Lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida;

6) Lehekülje kujundus: vaba äär all, ülal ja paremal 2,5 cm ning vasakul 3,5 cm;

7) Lehekülje numbrid paigutatakse alla keskele, tiitellehte ei nummerdata, kuid arvestatakse esimeseks leheks;

8) Peatükke ja teisi referaadi iseseisvaid komponente (nt kokkuvõte) alustatakse uuelt lehelt, alapeatükke alustatakse samalt leheküljelt. Lehekülje vahetuseks kasutatakse klahvikombinatsiooni CTRL+Enter (vajalik, et lehtedel muudatusi tehes jääks peatüki algus paika);

 9) Peatüki pealkirja jaoks kasutatakse laadi Pealkiri 1 (14 p, paks), alapealkirja jaoks laadi Pealkiri 2 (14 p, paks, kursiiv);

10)Joonised ja fotod on allkirjastatud ja nummerdatud nt:

Joonis 1. Tallinna sümbol

11) Tabelid pealkirjastatakse ja nummerdatakse nt:

Tabel 1. Rahvastik 2001.-2014.a.

Aasta Arvestuslik
rahvaarv[4]
(1. jaanuar)
Elanike
tihedus
in/km²
Rahvaarv
rahvastikuregistris[5]
(1. jaanuar)
2001 400 090 2525,3
2002 396 490 2517,4
2003 395 050 2509,3 377 890
2004 398 310 2504,4 392 306
2005 400 500 2502,1 401 502
2006 398 380 2503,3 403 505
2007 396 770 2507,4 399 096
2008 396 800 2512,2 401 372
2009 397 400 2518,4 404 005
2010 398 500 2523,2 406 703
2011 401 120 2529,2 411 980
2012 403 862 2534,1 416 144
2013 406 059 419 830
2014 411 063 429 899

  1. Sissejuhatusvormistatakse eraldi lehele. Põhjendatakse teema valik, kirjutatakse teema aktuaalsusest, tähtsusest. Kirjutatakse, milliseid probleeme käsitletakse, milliseid materjale töös kasutatakse; antakse ülevaade töö peatükkideks jaotamisest.
  2. Kokkuvõtevormistatakse eraldi lehele. Kokkuvõttes antakse lühike ülevaade referaadi sisust. Sisaldab töös leitud tulemuste tõlgendamist/põhjendamist, järeldusi, ettepanekuid või antakse vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile.
  3. Kasutatud kirjanduspeab sisaldama kõiki allikaid, mida töös kasutati, kaasaarvatud pildid, tabelid. Loetelu on nummerdatud. Kasutatud materjali andmed esitatakse kindlas vormis, vaata järgnevaid näiteid.

Raamatud: autori nimi, pealkiri, ilmumiskoht ja –aeg, kirjastus või väljaandja. Köthe, Rainer. Teadus argielus. Tallinn, 2003: Koolibri

Artiklid, mis on avaldatud ajakirjades, ajalehtedes: artikli autor, artikli pealkiri, ilmumisaeg, ajakirja nimetus ja number, kasutatud artikli leheküljenumbrid Moller, Sole Bugge. Teadlased kutsuvad välgu välja. 2013, Imeline Teadus nr. 2, 30 – 33

Elektroonilised allikad: autori nimi (selle puudumisel organisatsiooni nimi, kust viidatav materjal pärineb), artikli/postituse pealkiri, link, materjali kasutamise kuupäev.

VIKIPEEDIA, TALLINN, SÜMBOLID JA TÄHTPÄEVAD, HTTPS://ET.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TALLINN (10. SEPTEMBER 2015)

Fotod, joonised: joonise number, link. Joonis 1. http://static2.nagi.ee/i/p/563/85/14096381d3cd82_m.jpg/1

  1. Lisadon referaadi lõpus eraldi lehel, sisaldavad pilte, fotosid, tabeleid.
  2. Tiitelleht: üleval keskel – kooli nimi, lehe keskel – pealkiri ja töö liik, allpool lehe paremas servas koostaja nimi ja klass, all keskel – töö koostamise koht ja aasta. Vaata näidet järgneval lehel.

EUROGÜMNAASIUM

3