E-õppe

E-ÕPIMISE KORD EUROGÜMNAASIUMIS

ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev kord reguleerib Eurogümnaasiumi (edaspidi kool) e-kursuste loomise, haldamise, arhiveerimise ja kustutamise korda.
 2. E-kursus on õppeaine või mõne muu õppekava osa, mis viiakse terviklikult läbi e-õppe keskkonnas ja mis vastab kõikidele järgnevatele õppekorralduslikele nõuetele:
 • Kursuse ainekava vastab riiklikule õppekavale ja arvestab kooli erisusi.
 • Kursuse maht on 35 ainetundi, millest lähiõppetunde on 8 ja ülejäänud 27 on iseseisev töö GoogleApps õpikeskkonnas. Arvestuslikud tööd on planeeritud lähiõppetundidele. Kursuse õppematerjalid ja õppetegevused peavad vastama kursuse mahule.
 • Kursuse kontseptsioon on läbimõeldud ja kajastub e-kursusel ühtse tervikuna. Kursus on hästi struktureeritud ja selle formaadiks on GoogleApps teemadeformaat. Iga teema vastab ühele arvestuslikule tööle ja on jaotatud alateemadeks. Iga teema juures on kuupäevad, mis ajaks peab õppija teema läbima.
  • Ø Kursuse sissejuhatuses on õpijuhis, mis annab õppijale põhjaliku ülevaate kursuse erinevatest aspektidest (struktuur, eesmärgid, õpiväljundid, õppematerjalid, hindamise ja tagasiside põhimõtted, lähiõppe ja iseseisva töö ajakava jm). Kursusel on välja toodud osalemiseks vajalikud eelteadmised, oskused ja eeldusained. Kui neid pole vaja, siis on kursusel olemas vastav info.
  • Ø Õppematerjalide esitamisel kasutatakse sobivaid meediume (nt tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm). Materjalide koostamisel järgitakse autoriõigusi. Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate tehnilistele võimalustele. Vähemalt kuus erinevat e-õppematerjali tüüpi (tekstifail, slaid, viide teisele kodulehele, viide videole, viide audiomaterjalile vms).
  • Ø Kursuse sisu, õppetegevused ja hindamine võimaldavad õpiväljundite saavutamist ja toetavad õpioskuste kujunemist. Kursusel on teadmiste kontrollimiseks (õpitust tagasiside saamiseks) mõeldud ülesanded, mis esitatakse õpetajale õppekeskkonna vahendusel (essee, referaat, kokkuvõte, lahenduskäik vms).
  • Ø Kursus on tehniliselt töökorras (lingid avanevad, vajalikud vahendid töötavad, kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav). Tehnoloogilised vahendid toetavad õppeprotsessi läbiviimist. Õpikeskkonna kasutamine ei nõua eraldi tasulise lisatarkvara soetamist. Uute vahendite kasutamisel antakse õppijale vajalikud juhised.
  • Ø Kursuse lõpus on tagasisideküsimustik kursuse hindamiseks.
 1. Õppeosakonna juhataja vastutab e-kursuste haldamise, arhiveerimise ja kustutamise eest.
 2. E-õppe gruppis kursuse läbiviimiseks on eelisõigus õpetajal, kes eelneval õppeaastal andis antud klassile tunde või kelle kursus vastab täielikumalt punktis 2 kirjeldatule.
 3. Autoriõigus on õpiobjektide loomisel määratletud järgmiselt:

5.1.   E-kursuste puhul, mida õpetaja on loonud oma koormuses planeeritud õppetöö läbiviimiseks, kuulub autoriõigus õpetajale, kuid autori varalised õigused kursuse kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle koolile. Varalised õigused avalikus teenistuses loodud teosele lähevad üle riigile.

E-KURSUSTE LOOMINE JA KASUTAMINE

 1. E-kursuste loomiseks kasutatakse koolis e-õppe keskkonda:
  1.  https://sites.google.com/site/eurogymnasia
  2. E-kursuse eest vastutav isik on õpetaja, kes vastutab õppeaine või õppekava osa läbiviimise eest. E-kursuse eest vastutava isiku ülesanded on järgmised:
   1. luua nõuetekohane e-kursus vastavalt tähtaegadele;
   2. vajadusel viia e-kursus läbi koostöös teiste õppeainete õpetamises osalevate õpetajatega;
   3. lahendada esmased e-kursusel osalejate küsimused ja probleemid.
   4. E-kursuse loomiseks võivad pöörduda kõik õpetajad kooli õppeosakonna juhatajale poole, kes abistab konto loomisel ja teeb uue põhja. Vajadusel saab õppeosakonna juhataja avada ka vastavas õppeaines kooli poolt varem arhiveeritud kursuseid.
   5. Õpetaja loob e-kursuse sisu pärast põhja loomist kuni õppetöö alguseni. E-kursuse sisu on vähemalt pooles mahus valmis hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kursuse põhja loomist. Kui e-kursus ei vasta kolme kuu möödudes käesoleva korra punktis 2 kirjeldatud nõuetele pooles mahus, edastab õppeosakonna juhataja e-kursuse eest vastutavale õpetajale e-kirjaga teavituse e-kursusel esinevatest puudustest, mille likvideerimiseks on aega 5 kalendripäeva. Kui e-kursuse eest vastutav õpetaja ei soovi tellitud e-kursust kasutada või täiendada, on õppeosakonna juhataja õigus antud e-kursus kustutada.
   6. Õppeainetes, millele on loodud e-kursus, ei ole lubatud vähendada kontaktõppe osakaalu, välja arvatud e-õppeklassid (paralleelitähisega „E“), mille õppetöö toimub umbes 75% ulatuses e-õppe keskkonna vahendusel ja ülejäänud 25% lähiõppes.
   7. E-kursuste nimekiri on avaldatud kooli e-õppeks kasutatava keskkonna kodulehel: https://sites.google.com/site/eurogymnasia
   8. Iga õppeaasta lõpus (augustis) vaatab õppeosakonna juhataja GoogleApps õpikeskkonnas e-kursused üle ning kui kursusel pole õppetööd toimunud või järgmisel õppeaastal seda ei plaanita, siis see kustutatakse. E-kursusest, millel on õppetöö toimunud ja jätkub ka järgneval õppeaastal, kustutatakse osalejate nimekiri või kokkuleppel haridustehnoloogiga kursus dubleeritakse.