Sisseastumiskord

Sisseastumiskord

1. Algkooli vastuvõtmine

1.1. Lapse eelregistreerimine kooli toimub lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse alusel.

1.2. Lapse vastu võtmise kooli otsustab Direktor lapse ja lapsevanemaga toimunud vestluse ja lapse kooliküpsuse valmisoleku alusel.

1.3. Kooli esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saabkandideerida Kooli esimese klassi õpilaseks üksnes  lisades  taotlusele lasteaia hinnangu  või . isades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

1.4. Õpilase kandideerimiseks Kooli õpilaseks esitab õpilase lapsevanem

•        kirjaliku avalduse;

•        lapse sünnitunnistuse;

•        oma isikut tõendava dokumendi;

•        perearsti poolt väljastatud tervisetõendi.

1.5. Vastuvõetud õpilase lapsevanema ja Direktori vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

 

2. Põhikooli vastuvõtmine

2.1. Õpilase registreerimine kooli toimub tema seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse alusel.

2.2. Õpilase vanem või seaduslik  esindaja esitab:

•        kirjaliku avalduse;

•        õpilase sünnitunnistuse;

•        oma isikut tõendava dokumendi;

•        lapse tunnistuse eelmisest koolist;

•        tervisekaardi eelmisest koolist;

2.3. Lapse vastu võtmise kooli otsustab Direktor lapse ja lapsevanemaga toimunud vestluse, lapse tunnistuse ja vajadusel ainetestide tulemuste alusel.

2.4. Vastuvõetud õpilase vanema ja Direktori vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

 

3. Gümnaasiumi vastuvõtmine

3.1. Õpilase registreerimine kooli toimub tema seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse alusel.

3.2. Õpilase vanem või seaduslik  esindaja esitab:

• • kirjaliku avalduse;

• • õpilase sünnitunnistuse ja passi või ID-kaardi koopia;

• • oma isikut tõendava dokumendi;

• • põhikooli lõputunnistuse või tunnistuse eelmisest koolist;

• • tervisekaardi;

3.3. Õpilase vastu võtmise kooli otsustab Direktor õpilase ja vanemaga toimunud vestluse, õpilase tunnistuse ja vajadusel ainetestide tulemuste alusel.

3.4. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.