Устав Еврогимназии

EURIGÜMNASASIUMI PÕHIKIRI

1.      Kooli põhikirja üldsätted

1.1.   Kooli nimi on Eurogümnaasium (Eurogymnasium – ing.) (edaspidi kool).

1.2.   Kool paikneb aadressil  Ed. Vilde tee 72, 12913 Tallinn,  Harjumaa.

1.3.   Kool on Mittetulundusühingu Teeviit Eurokool (edaspidi kooli pidaja) struktuuriüksusena  tegutsev kool. Erakooli juhtorganid on nõukogu ja direktor.

1.4.   Eurogümnaasiumi tegutsemise vorm on  põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena.

1.5.   Koolis on loodud võimalused õpilastele põhi- ja keskhariduse omandamiseks.

1.6.   Kooli asjaajamiskeel on eesti keel,  sisemise asjaajamise keelena võib kasutada eesti keele kõrval erakooli õppekeelt.

1.7.   Kooli põhikooli õppekeel on vene ja gümnaasiumiastmel eesti keele õpe toimub mahus, et lõpetaja võiks järgmisel haridustasemel jätkata õpinguid eesti keeles.

2.      Direktori pädevus, ülesanded, määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus

2.1.   Direktori pädevus:

2.1.1.    Kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli nõukogu seaduslikke korraldusi.

2.1.2.    Direktor hoolitseb kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

2.2.   Direktori ülesanded:

2.2.1. esitab kooli nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli arendus- ja õppetegevusest, majanduslikust seisundist ning teavitab viivituseta kooli  majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;

2.2.2. korraldab ja kontrollib kooli arengukava täitmist ning esitab kooli nõukogule iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate;

2.2.3. korraldab ja kontrollib kooli õppekava täitmist;

2.2.4. koostab eelarve projekti ja esitab kooli eelarvevahendite kasutamise aruande kooli nõukogule;

2.2.5. juhib õppenõukogu tegevust;

2.2.6. kehtestab sisehindamise korra;

2.2.7. kinnitab kooli päevakava;

2.2.8. otsustab pikapäevarühma moodustamise koolis;

2.2.9. kinnitab kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist väljaarvamise korra;

2.2.10.   annab välja lõputunnistused kooli lõpetanud õpilastele õppenõukogu otsuse alusel;

2.2.11.  sõlmib, muudab ja lõpetab personali töölepingud, viib läbi konkursi pedagoogide (v.a direktori) vabade ametikohtade täitmiseks;

2.2.12.  kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku;

2.2.13.  täidab muid seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

2.3.   Oma otsused vormistab direktor käskkirjaga.

2.4.   Direktori käskkirjad on töötajatele ja õpilastele täitmiseks kohustuslikud.

2.5.   Direktori määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus:

2.5.1.      Direktori määrab ametisse ja kutsub tagasi kooli pidaja.

2.5.2.      Kooli pidaja sõlmib direktoriga tähtajatu töölepingu õigusaktides sätestatud korras.

  1. Kooli nõukogu pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus.

3.1.   Kooli nõukogu on kollegiaalne kogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale.

3.2.   Kooli nõukogu ülesanded:

3.2.1.      kooli pidajale kooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine;

3.2.2.      direktori iga-aastase arengukava täitmise ja töö ülevaate ärakuulamine;

3.2.3.      direktori ülevaate ärakuulamine kooli eelarve täitmise kohta;

3.2.4.      ettepanekute tegemine kooli pidajale ja kooli direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;

3.2.5.      kooli õppekava kohta muutmisettepanekute tegemine;

3.2.6.      Seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja, seaduse või selle alusel antud õigusakti alusel.

3.3.   Kooli nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, volituste kestus:

3.3.1.      Kooli pidaja määrab, kinnitab ja kutsub tagasi kooli nõukogu liikmed;

3.3.2.      Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kooli nõukogu esimees ning liikme esitanud õppenõukogu, lastevanemate üldkoosolek, õpilasesindus, pidaja;

3.3.3.      Kooli pidaja kinnitab kooli nõukogu koosseisu õppeaasta alguses kuni kolmeks aastaks  5 –liikmelisena.

3.4.   Kooli nõukogu koosseis:

3.4.1.      kooli direktor;

3.4.2.   1 pedagoogide esindaja, kelle kandidaadid valitakse kooli õppenõukogu poolt;

3.4.3.   1 lastevanemate esindaja, kelle kandidaadid valitakse kooli lastevanemate  üldkoosolekul;

3.4.4.   1 kooli õpilaste esindaja, kes valitakse õpilasesinduse poolt;

3.4.5.   1 kooli pidaja esindaja.

3.5.       Kooli nõukogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

3.6.       Kooli nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.

3.7.       Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

3.8.       Nõukogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

3.9.       Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest.

3.10.   Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.

3.11.   Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.

4.      Õppenõukogu ülesanne ja koosseis.

4.1.   Õppenõukogu ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

4.2.   Õppenõukogu lähtub oma tegevuses seaduses ning haridus- ja teadusministri määruses kehtestatust.

4.3.   Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, õppenõukogu esimees on kooli direktor ning aseesimees kooli õppealajuhataja.

5.      Põhikirja muutmise kord.

5.1.   Kooli pidajal, direktoril ja kooli nõukogul on õigus esitada ettepanekuid kooli põhikirja muutmiseks.

5.2.   Kooli põhikirja muudatused kinnitab kooli pidaja, kuulates ära kooli nõukogu.

5.3.   Erakooli põhikirja kinnitab erakooli pidaja.

6.      Õppekorralduse alused.

6.1.       Kooli peamiseks ülesandeks on õpilase arengu toetamine õppe- ja kasvatustöös õppe- ja kasvatusprotsessi kaudu.

6.2.       Koolis luuakse positiivne ja õppimist soodustav arengukeskkond, kus lapsevanemad, õpilased ja õpetajad teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks.

6.3.       Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli õppekava ja kodukord.

6.4.       Kooli õppekava on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning kinnitatud kooli pidaja poolt.

6.5.       Kooli õppekava on kõigile tervikuna kättesaadav paberkandjal kooli raamatukogus ja elektrooniliselt kooli veebilehel.

6.6.       Koolis on nii statsionaarne kui mittestatsionaarne õppevorm.

6.7.       Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest , eksamiperioodist ning koolivaheaegadest. Õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta see.

6.8.       Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, -päev, -nädal, -kursus, -veerand, poolaasta. Õppetund või -tunnid on ka õppematk, -käik, -ekskursioon ja –laager.

6.9.       Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat statsionaarses ja 36 nädalat mittestatsionaarses õppes). Lõpuklassis on 185 õppepäeva.

6.10.   Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavas.

6.11.   Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

6.12.   Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

6.13.   Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli päevakavas, mille kinnitab kooli direktor.

6.14.   Klassi täituvuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast ja gümnaasiumis 36 õpilast. Õpilaste arvu klassis või rühmas määrab kooli nõukogu.

6.15.   Õpitulemuste kindlaksmääramine toimub hinnete, hinnangute, kokkuvõtvate hinnete, riiklike tasemetööde ja eksamite põhjal.

6.16.   Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

6.17.   Koolis on raamatukogu, mille kaudu kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust ning üldkeskharidust omandaval õpilasel kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

6.18.   Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.

6.19.   Kooli lõpetajatele väljastab kool lõputunnistuse.

6.20.   Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

6.21.   Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras, lähtudes demokraatlikest põhimõtetest.Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

7.      Õpilaste kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord.

7.1.   Õpilaste vastuvõtt kooli

7.1.1.      Õpilasi võetakse vastu 1.-9.klassi vanemate ning 10.-12. klassi vanemate või õpilaste sooviavalduse alusel.

7.1.2.      Avaldust 1.klassi sisseastumiseks saab esitada 1.märtsist kooli direktorile.

7.1.3.      Koolikohustuslikust east noorema lapse lapsevanem esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

7.1.4.      Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilased esitavad välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendavad dokumendid, nende ametlikult kinnitatud tõlgete ärakirjad. Õppenõukogu võtab vastu otsuse  millises klassis jätkab õpinguid õpilane.

7.1.5.      Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eelduseks on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

7.1.6.      Kümnendasse klassi sisseastumine toimub koolis motivatsioonivestluse alusel, võetakse arvesse põhikooli õppetulemused.

7.1.7.      Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu (edaspidi leping) õpilasega või tema seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool  kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda.

7.1.8.      Vastuvõtu kord avaldatakse kooli veebilehel.

7.2.   Õpilase üleminek ühest koolist teise.

7.2.1.      Kooli direktor võib kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase.

7.2.2.      Teisest koolist tulnud õpilase arvab direktor õpilaste nimekirja oma käskkirjaga.

7.3.   Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise kord.

7.3.1.      Õpilase arvab kooli õpilaste nimekirjast välja direktor oma käskkirjaga „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud alustel või lapsevanema ja kooli valdaja vahelise lepingu lõpetamisel.

7.3.2.      Õpilase nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega ning tervisekaardi.

7.3.3.      Õpilase nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpilaspileti, õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused.

7.4.   Kooli lõpetamise kord.

7.4.1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel lähtutakse riiklikes õppekavades sätestatud tingimustest.

7.4.2. Õppekava täies mahus lõpetanule väljastatakse riiklik lõputunnistus.

8.      Õpilaste õigused ja kohustused.

8.1.   Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri ja kooli kodukord.

8.2.   Õpilaste õigused:

8.2.1.      moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

8.2.2.      kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid vastavalt kehtestatud korrale ja sihtotstarbele;

8.2.3.      saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;

8.2.4.      pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli direktori, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitse organisatsioonide poole;

8.2.5.      osaleda kooli ringide, stuudiote jne töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

8.2.6.      saada esmaabi;

8.2.7.      saada igakülgset õpiabi arenguks ja eneseteostuseks;

8.2.8.      saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või õpetajalt;

8.2.9.      avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.

8.3.   Õpilaste kohustused:

8.3.1. täitma koolikohustust, valmistuma ning osa võtma õppekavas ette nähtud õppetundidest, õigeaegselt sooritama õppeülesanded (kodu- ja kontrolltööd, eksamid, arvestused jne);

8.3.2. osalema õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele ja suhtuma õppetöösse kohusetundlikult — valmistuma igaks õppetunniks, võtma kaasa kõik koolipäevaks ajalikud õppetarbed, mitte häirima klassikaaslaste ega õpetajate tööd, osalema tunnis aktiivselt, tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluma õpetajalt luba;

8.3.3. täitma kooli kodukorda;

8.3.4. suhtuma kõikidesse inimestesse lugupidavalt, väärikalt ja heatahtlikult ning järgima üldtunnustatud käitumisnorme;

8.3.5. kasutama õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele, hoidma kooli kasutuses olevat vara;

8.3.6. teatama kõikidest vägivallajuhtumitest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppejuhile või kooli direktorile;

8.3.7. kandma kooli kodukorraga sätestatud riietust, vastutama oma isiklike asjade eest, hoidma neid talle eraldatud kapis, garderoobikapis või sahtlis. Üldkasutatavatesse ruumidesse jäetud esemete eest kool ei vastuta.

9.      Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

9.1.     Kooli töötajateks on pedagoogid ja teised töötajad.

9.2.     Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.

9.3.     Kooli pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

9.4.     Kooli pedagoogi kvalifikatsioon peab olema haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30  „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ määratletud kvalifikatsiooninõuetele vastavuses.

9.5.     Kooli personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses tööseadustega ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

9.6.     Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab kooli nõukogu direktori ettepanekul.

9.7.     Pedagoogide õigused:

9.7.1.    osaleda kooli arendustegevuses;

9.7.2.    teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;

9.7.3.    pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;

9.7.4.    nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;

9.7.5.    saada vajadusel täienduskoolitust;

9.7.6.    arengu- ja tulemusvestlusele.

9.8.     Pedagoogide kohustused:

9.8.1.      võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;

9.8.2.      tegema järjepidevalt koostööd lastevanematega;

9.8.3.      tegelema erialase enesetäiendamisega;

9.8.4.      kandma hoolt õpilaste eest, olema kursis õpilaste edasijõudmise ja arenguga;

9.8.5.      järgima õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava;

9.8.6.      andma aru oma tööst, kui kooli nõukogu või direktor seda nõuavad.

9.9.     Teiste kooli töötajate õigused:

9.9.1.    teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;

9.9.2.    pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;

9.9.3.    nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;

9.9.4.    saada vajadusel täienduskoolitust;

9.9.5.    arengu- ja tulemusvestlusele.

9.10. Teiste kooli töötajate kohustused:

9.10.1.  võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;

9.10.2.  tegelema erialase enesetäiendamisega;

9.10.3.  kandma hoolt õpilaste eest;

9.10.4.  andma aru oma tööst, kui kooli nõukogu või direktor seda nõuavad.

9.11. Õpetajate ja teiste kooli töötajate ülesanne on õppe- ja kasvatuskeskkonna loomine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste kodudega.

9.12. Personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.13. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

9.14. Kooli personali täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli asjaajamiskorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktideg.

  1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord.

10.1.   Õppemaksu suuruse kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.

10.2.   Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta.

10.3.   Õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.

10.4.   Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.

10.5.   Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:

  • koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
  • perel on majanduslikud raskused;
  • laps elab lastekodus.

10.6.   Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.

10.7.   Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

10.8.   Õppetoetusi koolis ei anta.

11.  Kooli tegevuse lõpetamine.

11.1. Kooli pidaja on kohustatud algatama kooli tegevuse lõpetamise, kui

11.1.1.       koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;

11.1.2.       kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

11.1.3.       kooli pidaja või kooli nõukogu on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4.       lõpetamine on seadusega ette nähtud.

11.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

11.3. Kooli tegevuse lõpetamisel korraldab kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava tase.

Kinnitatud

MTÜ Teeviit Eurokool juhatuse otsusega

  1. märtsil 2014.a.