Внутренний распорядок

KINNITATUD

Eurogümnaasiumi direktori

18.10.2013.a.  käskkirjaga nr 10-ü/kk

 

 

EUROGÜMNAASIUMI KODUKORD

Eurogümnaasiumi kodukord on kehtiv  01. septembrist 2012.a.

Taendatud 18.10.2013.a.


Eurogümnaasiumi kodukord kehtestatakse  Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel (09.06.2010).

1.1. Õpilased ja kooli töötajad on kohustatud täitma õppenõukogu poolt läbi arutatud ja kehtestatud kodukorda (PGS § 68 lg 1).

1.2. Kool avalikustab kodukorra oma veebilehel ja loob kooli raamatukogus võimalused sellega tutvusmiseks  (PGS § 69) .

1.3. Lähtuvalt erinevatest koolielu reeguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised korrad:

 • Kodukorras sätestatakse õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist tervist ohustatavatest juhtumitest teavitamine ning nende juhtumite lahendamise kord (PGS § 44 l)
 • Kodukorras sätestatakse haridust omandava õpilase väljaarvamise tingimused ja kord (Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord ( PGS § 27 lg 3, § 28 lg.4)
 • Kodukorras sätestatakse kord, kuidas teavitatakse õpilast ja vanemat päevakavast (PGS § 55)
 • Kodukorras sätestatakse õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ja õpilastele pandud hinnetest ja hinnangutest ( PGS § 55)
 • Kodukorras sätestatakse õpilase tunnustamise kord (PGS § 57 Õpilase tunnustamise tingimused ja kord)
 • Kodukorras sätestatakse põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, töövihikud, tööraamatud, töölehed) ning gümnaasiumi õpilastele tasuta kasutada antud õpikute kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 ).
 • Kodukorras sätestatakse õpilaspileti kasutamise kord koolis ( PKG § 59)

Käesolev kodukorra redaktsioon on läbi arutatud ja heaks kiidetud
Eurogümnaasiumi õppenõukogu  otsusega 31.08.2012. a. pr 8.

1. Õppetöö
1.1 Kooli töötajate ja õpilaste vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane
lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

1.2 Koolimaja on  avatud õppepäevadel  8.30 -18.00

1.3 Õppetunnid algavad reeglina kell 9.00
1.2 Õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis
või väljaspool kooli vastavalt tunniplaanile. Kõik õppetöö erivormid lepitakse kokku
lastevanemate, aineõpetajate ja kooli juhtkonnaga.
1.3 Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt
ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
1.4 Õpilase esindajaks koolis ja väljaspool kooli on lapsevanem (eestkostja). Õpilaskonda
esindab kooli õpilasesindus.

2. Ühistoimimise normid koolis

2.1 Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 18° C, siis jäävad õppetunnid selles klassiruumis ära. Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 6.00 temperatuuri ja tuule-külma indeksi tabelit arvestades miinus 20° C ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.-6. klassi õpilastel. Miinus 25° C ja madalama õhutemperatuuri juures jääb õppetöö ära 7.- 9. klassi õpilastel. Kooli tulnud õpilastele korraldatakse õppetegevus või kojusaatmise võimaluseni muid erinevaid tegevusi. Gümnaasiumiklassides toimub õppetöö olenemata välisõhutemperatuurist. (Tervisekaitse veebilehe tabel asub aadressil http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000).

2.2 Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1. -6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 10° C ja 7. – 12. klassi õpilastel kuni miinus 15° C. Kehalise kasvatuse tunnid võib läbi viia õues mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.  Pikapäevarühma õpilastel on vajalik vähemalt kord päevas viibida värskes õhus.Õpetajal tuleb informeerida vanemaid, et õpilastel oleks ilmastikule vastav riietus, et õpilased saaksid õues jalutada.

2.3 Kõiki kasutatavaid õpperuume koristatakse niiskelt kooli tehnilise personali poolt iga päev. Klassiruumis töötavad aineõpetajad vastutavad, et klassiruumid oleks õhutatud, korras ja tahvel puhas. Iga õpilane vastutab klassiruumides oma töökoha ja selle ümbruse  korrashoiu eest

2.4 Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas. Õpilane viib oma kasutatud toidunõud ise ära. Sööklaruumidest toidu väljatoomine on keelatud

2.5 Kõik  koolipäevaks vajalik võetakse endaga kaasa või hoitakse isiklikus kapis, mille kasutamise saab

tellida administratsioonilt koos kappivõtmega, mille eest  vastutab õpilane ise.

2.6 Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Koolis kaasasolevate isiklike asjade eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise.

2.7 Õpilaste riietus on õpilaslik, see tähendab et õpilane järgib riietumisel üldisi eetilisi norme, lubamatud on liialt avatud ja paljastavad riietusesemed. Õpilase riietus on korrektne ja puhas

2.8 Arvutiklassi kasutatakse erigraafiku alusel.
2.9 Õpilase puudumise korral koolist teavitab lapsevanem sellest kooli kirjalikult või telefoni teel

2.10 Puudumine ei vabasta õpilast õppekava täitmisest

2.11 Koolis viibivatest külalistest  peab olema teadlik kooli juhtkond

2.12 Eurogümnaasiumis on reegel, et õpilaste ja ka õpetajate mobiiltelefoni helinaks on “hääletu” ja õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta kõnesid.

2.13 Tunnis on keelatud muusika kuulamine ning kõrvaklappide kõrvas hoidmine.

2.14 Mobiiltelefon, selle lisasedmed, arvuti ja muud tehnilised vahendid, mis ei ole tunnis õpetaja poolt lubatud, tuuakse hoiule juhtkonna liikme kätte. Hoiule võetus eseme saab kätte lapsevanem või hooldaja allkirja vastu.

2.15  Kooli territooriumil on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide, narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarbimine.

2.16 Kui õpilane sooritab õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerb vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat või politseid.

2.17 Filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine on  nii koolis kui ka  kooli territooriumil  keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on kooli juhtkonna esindaja või ürituse korraldaja/aineõpetaja

2.18Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli vara on lapsevanem või hooldaja kohustatud hüvitama

 

3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord  Eurogümnaasiumis. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis. (PGS §44)

3.1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

3.2.  EG-s on õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks paigaldanud kooli ruumidesse ja territooriumile jälgimisseadmestiku (turvakaamerad). 3.2.1 Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult juhtkonna poolt volitatud isikutel.

3.2.2 Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool isikuandmete kaitse seaduses sätestatud
nõuetest. Salvestis väljastatakse vaid politsei kirjalikul nõudmisel.

3.3.  Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppetöö  koordineerija ja koolidirektorit.

3.4.  Koolidirektoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes on süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü-või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud sellise seletuse andma. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumine, samuti seletuses teadvalt valeandmete esitamise eest võib kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Üheltki õpilaselt, kes on toime pannud süü-või väärteo, kooli töötajate poolt seletuskirja ei võeta. Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajatena.

3.5. Õpilane, kellest on saanud kiusamise ohver või kes ei tunne end
koolis ohutult, peab sellest kindlasti teatama klassijuhatajale või täiskasvanule, keda ta usaldab.

3.6. Kooli töötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.

3.7. Kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste asjade komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul, arvates päevast, mis järgneb päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

3.8. Kui koolidirektor leiab, et  isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealite komisjonile koos taotlusega kohaldada alaelise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.

3.9. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või on oma käitumist muutnud, siis võib alaealiste komisjonile jätta esildis tegemata.

3.10. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb koheselt pöörduda politseiesindaja poole, kes rakendavad vastavad meetmed vastavalt Politseiseadusele.

 

4. Õpilaste kohustused ja õigused

ÕPILASE KOHUSTUSED

4.1 Õpilane täidab koolikohustust.

4.2 Õpilane ei hiline tundidesse.

4.3 Õpilane toimib õppetundides vastavalt aineõpetaja nõudmistele, täidab tunnis antud õppeülesanded.

4.4 Õpilane ei sega ega häiri oma käitumisega kaasõpilaste tunnirahu.

4.5 Õpilane hoiab korras ja puhta oma töökoha igas õpperuumis.

4.6 Õpilane austab oma kooli traditsioone ja järgib kooli kodukorda.

4.7 Õpilase kohustus on riietuda korrektselt.

4.8 Õpilase puudumine õppetöölt ei vabasta teda õppematerjali omandamisest.

4.9     Õpilase aukohus on esindada oma kooli koolivälistel üritustel.

ÕPILASE ÕIGUSED

4.10  Õpilasel on õigus õppida.

4.11  Õpilasel on õigus saada vajadusel tasuta konsultatsiooni  kõigis ainetes.

4.12  Õpilasel on õigus kasutada õppetunnis ja koduülesannete täitmiseks kooli ruumideskoolile kuuluvaid õppevahendeid, arvuteid, kirjandust.

4.13  Õpilasel on õigus saada teavet teda kui õpilast puudutavates küsimustes.

4.14  Õpilasel on õigus osaleda kooli huvi-ja aineringides, õpilasesinduses, konkurssidel, võistlustel, olümpiaadidel.

4.15  Õpilasel on õigus teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks õpilasesinduse kaudu.

4.16  Eurogümnaasiumi õpilastel on õigus olla valitud kooli nõukogusse

 

5. Õpilase ja vanema teavitamise kord (PGS 55)

5.1 Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

5.2  Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikus õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õpekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

5.3  Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse klassi jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

5.4  Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks klassijuhataja kaudu.

5.5  Õpilase päevakava ja muudatused selles loetakse õpilasele kättetoimetatuks, kui õpilane on klassijuhatajalt saanud vastava kirjaliku info. Kirjalikuks infoks loetakse ka infot klassis tahvlilt õpilaspäevikusse kirjutatud infot.

5.6 Iga õppeveerandi viimane õppepäev organiseeritakse koolisisese mittetraditsioonilise õppetöö vormi kaudu (nt koolisisesed õpilasvõistlused, muud õppekavaga seotud üritused jne). Kindlasti toimub õppeveerandi viimasel päeval ka klassijuhataja tund.

 

6. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest (PGS 55)

6.1  Eurogümnaasiumi õpilaste hindamisjuhend on avalikustatud kooli kodulehel.

6.2  Veerandi või kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel.

6.3  Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kriteeriumid põhikoolis ja hindamise kriteeriumid gümnaasiumis. Õpilaste hindamise põhimõtted ja käitumisnormid on sätestatud EG hindamisjuhendis.

6.4  I kuni III kooliastme õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool veerandihinnetest ja kokkuvõtlikest aastahinnetest ning käitumis-ja hoolsushinnetest klassitunnistuse kaudu. Gümnaasiumiõpilane saab õppeaasta lõpul kursusehinnetega klassitunnistuse

6.5 Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

6.6 Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud probleemide korral,  aga ka järelevastamisega seotud korraga seotud küsimustes saab teavet hindamisjuhendist

6.7 EG aineõpetajatel on õppenädalas üldjuhul üks konsultatsioonitund. Õpilane tuleb konsultatsiooni konkreetse küsimusega. Hinde parandamise soovist teavitab õpilane õpetajat enne konkreetse töö parandamist, et õpetajal oleks võimalus töö ette valmistada. Õpetaja ei keeldu konsultatsioonis õpilase abistamisest

6.8 Õpilasel on õigus pöörduda õpetaja poole mitterahuldava hinde parandamiseks 10 õppepäeva jooksul pärast hinde teada saamist (kui õpilane avaldab ise soovi).

6.9  Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teada saamisest tõstatatud õpilase hindamsega seotud vaidlusküsimuses teeb kooli direktor vastava põhjendatud taotluse esitamisel otsuse Haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaja jooksul ning tevitab sellest taotluse esindajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast alates (maksimaalselt kulub otsustamiseks 37 päeva).

6.10 Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega aineõpetaja ja klassijuhataja poolt. Käitumishindega “ eeskujulik “, “ hea “ või  “ rahuldav “ hinnatakse põhikooli õpilast, kes täidab kodukorra nõudeid. Käitumishindega “ mitterahuldav “ hinnatakse põhikooli õpilast, kes ei täida kooli kodukorras õpilasele suunatud nõudeid.

7. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57)

7.1 Õpilast tunnustatakse õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga “Haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusega “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” 09.08.2010 nr 37.

7.2 Koolipoolne tunnustamine on  koolipoolne kiitus õpilastele nende saavutuste eest õppetöös, klassivälises tegevuses ja eeskujuliku käitumise eest. 
7.3 Tunnustuse avaldamise vormid EGs:

 • Kiitus õpilase päevikusse
 • Direktori käskkiri kiituse avaldamiseks
 • Suuline kiitus (tunnustuse avaldamine üldkogunemisel)
 • Kooli tänukiri ja/või  meene antakse õpilasele, kes on edukalt esindanud kooli erinevatel üritustel, olümpiaadidel, võistlustel jne
 • Ainealane tänukiri õpilasele, kes näitab mõnes õppeaines sügavaid teadmisi
 • Kooli tänukiri õpilasele, kes on aktiivne (klassivälises tegevus, õpilasüritused, organisaator jms)
 • Kooli diplom või meene teiste saavutuste eest.

 

8. Põhikooli õpilasele tasuta antud õppevahendite (õpikud, tööraamatud, töövihikud) ning gümnaasiumi õpilastele tasuta kasutada antud õpikute kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20)

8.1  Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval
õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

8.2 Õppekirjanduse kogust kooli raamatukogus laenutatakse teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale. 9.-12. klassi õpilastele laenutatakse teavikud individuaalselt õpilasele.

8.3  Tasuta saadud põhikooli töövihikud on kuni õppeaasta lõpuni kooli vara ning neid tuleb vastavalt kasutada. Gümnaasiumiõpilase õppematerjali (töövihikud vm lisamaterjal) rahastatakse vanemate või hooldaja poolt.

8.4  Õpilane peab kandma õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud (ümbrispaberid, kaaned). Tagastamisel on õpilasel õigus need eemaldada kui see ei kahjusta õppevahendit.

8.5  Õpilane peab kasutusaja lõppemisel tema kasutusse antud õppematerjalid raamatukokku tagastama.

8.6  Kui õpilane lahkub koolist ( läheb õppeaasta keskel teise kooli, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel) ei väljastata õpilasele dokumente enne kui kõik õppevahendid on raamatukokku tagastatud. Raamatukogu väljastab selle kohta vastava tõendi.

8.7  Õpilase tekitatud ainelise kahju ( kaotatud või rikutud õppematerjalid) hüvitab õpilane või tema vanemad

8.8  Koolist lahkumisel väljastatakse dokumendid pärast kooli vara tagastamist.

 

9.Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ning tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest                       teavitamise kord  (PGS §59 lg9)
9.1. Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 58 lõikes 3 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid:
9.1.1. arenguvestluse läbiviimine;
9.1.2. individuaalse õppekava rakendamine;
9.1.3. Tallinna õppenõustamiskeskuse tugispetsialisti teenuse osutamine (lapsevanema soovil)
9.2. Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses sätestatud tingimustel ja korras järgmiseid kohaldatavaid mõjutusmeetmeetmeid:
9.2.1. õpilasega tema käitumise arutamine direktori  juures;
9.2.2. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või nõukogus;
9.2.3. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
9.2.4. kirjalik noomitus
9.2.5. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
9.2.6. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
9.2.7. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
9.2.8. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
9.3. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 8 sätestatud mõjutusmeetme rakendamine, mida otsustab õppenõukogu.
9.4. Punktides 9.1.1 -9.2.7 ( va 9.1.2., 9. 2.2.,9.2. 4.)  õpilasele rakendatud tugi- ja mõjutusmeetmete kohta teavitab kool õpilase seaduslikku esindajat telefoni teel ja/või elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, kui õpilase seaduslik esindaja on teinud vastava avalduse informatsiooni elektrooniliseks vastuvõtmiseks.
9.5. Punktides 9.1.2., 9. 2.2.,9.2. 4., 9.2.8 õpilasele rakendatud tugi- ja mõjutusmeetmete kohta teavitab kool õpilase seaduslikku esindajat paberkandjal temaga kokkulepitud sidekanali kaudu.
9.6. Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse kooli seifis ja tagastatakse lapsevanemale ainult esemed ära võtnud isiku poolt. Esemed, millele pole õppeaasta lõpuks järele tuldud, hävitatakse

10.   Õpilaspileti kasutamise kord koolis (PKG § 59)

10.1   Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool   pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

10.2  Õpilaspileti väljaandmine toimub haridus- ja teadusministri määruse ” Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”  13.08.2010 nr 42 alusel.

10.3   Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta. Duplikaadi väljastamine toimub lapsevanema taotluse alusel tasuta.

10.4   Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti pärast õpilase väljaarvamist kooli nimekirjast koolile tagastama. Kool hävitab kehtetu õpilaspileti.

11. Tegutsemine häire olukorras

Hädaolukorra avastaja või sellest teadasaaja hindab olukorda ja otsustab teavitamise järjekorra:

 • Päästeameti sekkumist nõudvate situatsioonide korral teavitab esmalt päästeametit (telefonil 112) ja siis kooli direktorit
 • Muude hädaolukordade puhul teavitab kooli direktorit

 

11.1. Käitumine tulekahju korral on sätestatud kooli tuleohutusjuhendiga.

11.1.1. Teade tulekahjust ja sellele järgnevast evakueerimisest antakse automaatse

tulekahjusignalisatsiooni abil. Dubleeriv häiresignaal antakse koolikella pikkade

helinatega.

11.1.2 Häiresignaali kuuldes koolis korraldatakse evakueerimise vastavalt evakuatsiooniplaanidega (I ja II korrusel) ning tuleohutusjuhendiga

11.1.3 Vähemalt kord õppeaastas viiakse kogu koolile läbi evakuatsiooniõppus. Õpilastele viiakse läbi koolitusi või praktilisi üritusi hädaolukorras tegutsemise kohta vähemalt kord õppeaastas.

11.2. Käitumine äkkrünnaku korral on sätestatud hädaolukorras tegutsemise plaaniga.

11.2.1. Teade äkkrünnakust antakse koolikella lühikeste helinatega.

Äkkrünnakuna käsitletakse seda, kui:

1. õpilasel koolis kaasas ründevahend, kuid otseselt ei ole veel rünnanud

2. üks või mitu isikut püüavad relva või muu ründevahendiga vigastada või tappa inimesi koolis.

Tulistamine:

 • kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse, võimalusel saada sõnum)
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle tulistajaga ega ärrita teda rääkima
 • Võimalusel vii hoonest eemale teised õpilased
 • Võimalusel teavita direktorit, õppetöö koordineerija või majandusjuhatajat
 • Kriisigrupp koostöös politseiga tegutseb edasi vastavalt olukorrale ja korraldustele

 

Relva märkamine:

 • Hinda situatsiooni, taga enda ohutus.
 • Teavita päästeteenistust.
 • Kogu infot.
 • Võimalusel eralda ründaja või ründamiskahtlusega isik (näiteks lukusta ta ruumi)
 • Ära kasuta jõudu, ära püüa temalt relva ära võtta.
 • Jää rahulikuks.
 • Võimalusel informeeri kooli direktorit.

 

Vägivaldne sissetungija:

 • Teavita täiskasvanut
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle sissetungijaga ega ärrita teda
 • Püüa sissetungijat rahustada
 • Vajadusel kutsu abi
 • Vajadusel helista 112
 • Teavita direktorit, õppetöö koordineerija või majandusjuhatajat
 • Õpilased lahkuvad ruumist

Свяжитесь с нами

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia